បដា ១៥

ចំណីថាមពល

  • ឧបករណ៍ផ្តល់ចំណី

    ឧបករណ៍ផ្តល់ចំណី

    1. រក្សាកន្លែងធ្វើការឱ្យស្អាត។កុំប្រើម៉ាស៊ីននៅកន្លែងសើម កន្លែងសើម។កុំប្រើម៉ាស៊ីននេះនៅពេលមានឧស្ម័ន ឬវត្ថុរាវងាយឆេះ។

    2. ប្រភពថាមពលត្រូវតែសំរបសំរួលជាមួយចំណីថាមពល។

    3. SWITCH គួរតែស្ថិតនៅក្នុងទីតាំង OFF នៅពេលដែលមិនប្រើ ឬមុនពេលដោត។